Disclaimer

Disclaimer

Steur Aanhangwagens (hierna “Leverancier”) en  haar  toeleveranciers  sluiten  elke  aansprakelijkheid  voor schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van de inlog-gegevens uit. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om de inlog-gegevens te wijzigen, zult u daartoe onverwijld overgaan. Door middel van de functie „wachtwoord vergeten?‟ kunt u een nieuw wachtwoord verkrijgen.

Het  gebruik  van  (de  inhoud  van)  deze  website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor uw eigen risico. Het is u niet toegestaan om de inhoud van deze website van Leverancier en daarop gebaseerde en  daaraan  ontleende  informatie  op  niet-incidentele basis, al dan niet bewerkt, in  welke  vorm  dan ook openbaar te maken, commercieel te exploiteren, te verveelvoudigen  of  te  verkopen,  in  netwerken  te integreren of anderszins te openbaren.

Leverancier en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de data en informatie die u via de website van Leverancier overdraagt, verkrijgt, raadpleegt en gebruikt. Leverancier en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of stagnatieschade, voortvloeiende uit  het  gebruik  van  deze  website  of  de  via  deze website van Leverancier  overgedragen,  verkregen, geraadpleegde en gebruikte data en informatie. Leverancier en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de website.

U dient de eventueel door Leverancier te verstrekken instructies na te leven.

Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Leverancier in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht. Geschillen hierover zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank te Breda.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 17-12-2013